سه شنبه ۶/مهر/۱۴۰۰✔ آیادر ایجاد ارتباط با دیگران ضعف دارید ؟
✔ آیا مایلید ارتباطات بیشتر و بهتری با دیگران داشته باشید ؟
✔ آیا در ارتباط با دیگران دچار خشم و رنجش می شوید ؟


ارتباط موثر یک شیوه ی صحیح و سالم در برقراری ارتباط با
مهارت های خاص ارتباطی است که به ایجاد روابطی سالم کمک شایانی می کند
شما را به همایش رایگان ارتباط موثر دعوت می کنیم